Polityka w sprawie plików cookies

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest Paulina Radwańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Kapellanka”. Bezpośredni kontakt z Administratorem możliwy jest drogą listowną lub za pośrednictwem adresu e-mail: galony@kapellanka.com.pl.

Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.

Cel przetwarzania danych przez Administratora oraz podstawa prawna przetwarzania:

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. przygotowanie oferty) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;

b) Zawarcie i wykonywanie umowy (w tym zapewnienie odpowiedniej jakości usług) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;

c) Wystawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości oraz w związku z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa;

d) Prowadzenie czynności serwisowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;

e) Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;

f) Udzielanie odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (zgody);

g) Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;

h) Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, podnoszonych przez lub wobec Administratora (w tym sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości.

2. Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez okres niezbędny ze względu na opisane powyżej cele, w tym:

a) przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i realizacji rozliczeń na jej podstawie, do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy;

b) wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawnych, m.in. z Kodeksu cywilnego, Ordynacji podatkowej, Ustawy o rachunkowości.

3. Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych

Korzystanie z usług Administratora i podanie mu danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych
osobowych jest jednak niezbędne w związku z:

4. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Na zasadach określonych w Rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

W celu realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do Administratora za pomocą wiadomości e-mail, listownej lub składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora, Dane kontaktowe Administratora podane są na wstępie. Aby mieć pewność, że osoba składająca wiosek jest uprawniona do jego złożenia, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość składającego.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne w tym do profilowania.

6. Odbiorcy danych

W celu realizacji umowy oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych Administratora, korzysta on z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych (dla przykładu: poczta, kurierzy, podmioty obsługujące płatności, portale sprzedaży internetowej). Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazane dane osobowe podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracującym z Administratorem podmiotom
zewnętrznym (odbiorcom):

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską).

III.POLITYKA PLIKÓW COOKIES

2. Ciasteczka (pliki cookie)

Strony internetowe Administratora wykorzystują pliki cookies („ciasteczka”) czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przeglądarki internetowej Użytkownika.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies do anonimowej analizy działań osób odwiedzających, badania ich zachowania (np. otwieranie określonych stron) w celu dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, również wtedy gdy odwiedzają oni inne strony www będące partnerami w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. oraz w celu poprawy w administrowaniu witrynami Administratora.

Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki można zablokować instalację plików cookies –
może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

3. Jak można zablokować zapisywanie plików cookies?

Aby zablokować zapisywanie ciasteczek Użytkownik powinien w przeglądarce internetowej włączyć ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy wyrazi na to zgodę.

Aby zaakceptować stosowanie plików cookies Administratora, blokując jednoczenie użycie plików cookies firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

4. On site Targeting

Administrator wykorzystuje technologię plików cookies do prowadzenia analizy działań osób odwiedzających (np. otwieranie określonych podstron) i może przedstawiać Użytkownikowi reklamy i/lub specjalne oferty. Celem tych działań jest przedstawienie Użytkownikowi reklamy usług/towarów, których treść tworzona jest na podstawie kliknięć w ramach strony internetowej, co ma na celu zaprezentowanie najatrakcyjniejszej oferty odpowiadającej obszarom zainteresowań Użytkownika.

5. Retargeting, ciasteczka podmiotów trzecich i gromadzenie danych przez podmioty trzecie

Strony internetowe Administratora wykorzystują technologię retargetingu (remarketinngu). W tym zakresie Administrator korzysta z usług poniżej przedstawionych podmiotów trzecich, które stosują na stronie Administratora pliki cookie:

6. Analiza internetowa

Administrator korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics udostępnianej przez firmę Google. Google Analytics analizuje zachowanie użytkownika na stronie internetowej dzięki użyciu plików cookies. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dla stron korzystających z Google Analytics oraz świadczenia innych usług. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Strona internetowa analizowana jest przez Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym Użytkownikiem.

Poprzez korzystanie ze strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony i korzystanie z wszystkich jej funkcji może okazać się niemożliwe.

W celu uniemożliwienia przesyłania danych, wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (w tym z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczki blokujące dostępne pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7. Pliki logu serwera

Przeglądarka internetowa udostępnia dane o działaniach użytkownika na stronach internetowych Administratora, które są zapisywane w plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany),. Rekordy danych pliku logu serwera są poddawane analizie w celu usuwania błędów, zarządzania wydajnością serwera, ochrony przed atakami typu DDoS i dostosowywania oferty.

8. Postanowienia końcowe

Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Zapytaj o ofertę wody

+48 601 999 465